Advokatfirmaet Palle Svendsen

Velkommen til advokatfirmaet Palle Svendsen

Advokat Palle SvendsenAdvokatfirmaet Palle Svendsen har eksisteret siden 1985. Fra 1998 som personligt firma med Palle Svendsen som eneejer. Firmaets cvr nr er: 21172642. Her på vores hjemmeside, kan De læse lidt om os selv, hvad vi kan og hvad vi står for.

Vi træffes i Randers Centrum, ovenpå tøjforretningen C.C Christensen, og har egen udstilling i indgangspartiet.

Advokat Palle Svendsen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark i 1982, og har siden været en del af det danske advokatsamfund. Palle Svendsen har siden sin advokatbeskikkelse, uafbrudt arbejdet som advokat inden for almen advokatvirksomhed.

Advokat Palle Svendsen har via CNA Insurance Limited, Hammerensgade 6,1, 1267 København K, TLF: 33131533, tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves.

Her på kontoret anvender vi ikke aftale klausuler om lovvalg og /eller værneting, medmindre det udtrykkeligt aftales med klienten i den enkelte sag.

Klientbankkonti:

Advokatfirmaet Palle Svendsen har klientkonti i Danske Bank, Nordea A/S, Spar Nord Bank, Arbejdernes Landsbank A/S, Jutlander Bank og Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af en banks konkurs eller rekonstruktion, får indskyderne dækning jfr. lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantisummen dækker en berettiget indskyders midler med max. 100.000 euro ( ca. 750.000 D kr.) Dette dækningsmaksimum gælder for en indskyders samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

For fast ejendom gælder der særlige regler, såfremt ejendommen hovedsageligt har været benyttet til andet end erhvervsmæssigt formål, f.eks en villa. Her dækkes indskud/beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter, beløbet blev indsat, og uanset indskuddet står på en særskilt konto. Garantiordningens nærmere regler er belyst på WWW.gii.dk

Øvrige forbrugeroplysninger:

Vi er som anført en del af det danske advokatsamfund, og som følge heraf er vi undergivet advokatsamfundets tilsyns og disciplinærsystem, samt reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Derudover er vi underlagt de advokatetiske regler, som vi her altid har bestræbt os på at efterleve på god og værdig vis. De nærmere regler for udøvelsen af vores virke som advokat, findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Tvist om salær: Måtte vi opkræve et salær som klienten er utilfreds med, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Tilbud /Overslag:

Rigtig mange af vore daglige ydelser tilbyder vi til fast pris, f.eks. køberrådgivning, testamenter og ægtepagter.

Vi er altid klar til at give tilbud på en advokat ydelse, eller et seriøst overslag på en sådan ydelse.

Husk: Vi er din sportsadvokat, der varetager dine interesser på seriøs og værdig vis.