Advokatfirmaet Palle Svendsen

Dødsbobehandling

Ingen lever evigt, hvorfor vi alle på et tidspunkt står over for de problemstillinger, der følger af at en person afgår ved døden.

Ofte har mange personer i tide taget højde for det uundgåelige, og oprettet testamente eller ægtepagt for at sikre en eventuel længstlevende ægtefælle.
Mange har således allerede i tide brugt advokaten som juridisk rådgiver, og planlagt dødsboskiftet.

I den konkrete bosituation rådgiver advokaten om hvilken skifteform der er den bedste, hvorefter arvingerne vælger, hvorledes boet behandles, hvilket ofte er som privat skiftet bo. Arvingerne udsteder herefter ofte skiftefuldmagter til advokaten, der fremsender begæring om skifte til skifteretten, indrykker proklama i Statstidende, indhenter opgørelser fra pengeinstitutter m.v., samt udarbejder åbningsbalance.

Herefter drøftes med arvingerne hvad der skal ske med boets aktiver, f.eks. ejendom, obligationer, aktier, anparter, erhvervsvirksomhed m.v., de skattemæssige konsekvenser af udlæg eller salg af aktiver, både for boet og arvinger.

Herefter foretages de nødvendige salg, arveudlæg m.v., og afslutningsvis udarbejdes endelig boopgørelse, og efter denne er godkendt betales eventuel skat og boafgift.

Dødsbobehandling kræver udover advokatens almindelige juridiske ekspertise, den nødvendige indlevningsevne i de efterladtes situation, idet arvingerne ofte efter dødsfaldet har en svær periode.

Her på kontoret har vi de nødvendige juridiske og menneskelige evner, der síkrer at en bobehandling altid gennemføres til arvingernes fulde tilfredshed.

Pris : Der kan være svært at fastsættes en forhåndspris på et dødsbos behandling, såfremt man ikke har materialet ved hånden. Prisen afhænger meget af boets individuelle forhold. Tilbud kan indhentes i forbindelse med boets start. Vi har rimelig stor erfaring i bobehandling, hvorfor vi rimelig sikkert kan vurdere advokatudgifternes størrelse. Udgifterne hertil vil være baseret på anslået tidsforbrug, hvor timelønnen i mindre boer udgør kr. 2.250,- incl. moms pr. time, og i større boer kr. 2.000,- incl. moms pr. time. Bemærk at advokatudgiften medtages som passiv i boet, hvorfor der ikke svares boafgift heraf.

Boafgiften udgør følgende:

Ægtefællen  = 0%

Børn, børnebørn, forældre: 15% af beløb over 276.600,- der er et bundfradrag. Gælder for 2016. Bundfradraget index reguleres.

Andre, f.eks. søskende niecer/nevøer mf: Som ovenfor ved børn, mern herudover betales en tillægsafgift på 25% efter fradrag af boafgiften, d.v.s. max 36,25%

En lang række almennyttige institutioner, f.eks. Kræftens bekæmpelse, Kattens Værk, Dyrenes Beskyttelse, og mange mange flere, kan arve afgiftsfrit, på samme måde som en ægtefælle.